3/8/2023 8:55:36 AM 33

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thông báo Về việc đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.