9/6/2022 11:09:21 AM 192

Viết bài tham luận cho Hội thảo Giáo dục năm 2022 với chủ đề "Chất lượng giáo dục đại học" do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì

- Hội thảo dự kiến : được tổ chức vào trong tuần tháng 12/2022

- Thông tin chi tiết : về cách thức, thể lệ đăng ký thạm dự được đăng tải tại trang thông tin về hội thảo www.hoithaovhgd.vn