Tuần thứ 8 (Từ ngày: 19/02/2024 đến ngày: 25/02/2024)