2/2/2023 8:26:45 AM 205

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (lần 2)