THÔNG TIN NCKH NGOÀI TRƯỜNG
Sở KH&CN tỉnh Bình Dương thông báo mời tham gia tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ CNKH-PTCN lần 4 năm 2023 88
Sở KH&CN tỉnh Bình Dương thông báo mời tham gia tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN (lần 2/2023) 114
Sở KH&CN Đồng Nai thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa có sử dụng ngân sách Nhà nước 141
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thông báo Về việc đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 365
Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bình Dương thông báo Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh 2023 151
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (lần 2) 205
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2022 (Đợt 1) 428
Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 408