9/28/2022 9:56:17 AM 123

Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học "Đào tạo trực tuyến: Công nghệ-Học liệu-Con người" do Viện đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế tổ chức

- Thời gian tổ chức hội thảo dự kiến: 5/11/2022

- Địa điểm: Viện đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế, số 20, Lê Lợi, Thành phố Huế

Thời hạn nộp bài:

- Đăng ký gửi bài tóm tắt: 20/09/2022

- Nhận bản toàn văn: 10/10/2022

- Sửa và nộp lại bài sau phản biện: 15/10/2022 - 25/10/2022

Bài viết xin gửi về thư điện tử: hoeit@hueuni.edu.vn 

Điện thoại: TS. Nguyễn Tương Tri (0983.025.251), ThS.Lê Đức Minh Phương (0905.123.663), ThS.Võ Đình Lâm (0912.299.254).