2/21/2023 2:52:55 PM 181

Câu lạc bộ Các trường đại học địa phương mời viết bài: Hội thảo khoa học Trường đại học địa phương - 25 năm xây dựng và trưởng thành: thực trạng và kiến nghị

Một vài thông tin cơ bản:
- Thời điểm hội thảo: ngày 02/06/2023
- Địa điểm hội thảo: Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Hình thức tổ chức: trực tiếp
- Thời điểm gửi tóm tắt báo cáo: trước 31/03/2023
- Thời điểm nộp báo cáo toàn văn: trước 19/04/2023
- Email nhận bài: thanhhaits@pdu.edu.vn