Tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch về hoạt động KH&CN. Ðề xuất quy trình cho cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học. Xây dựng kế hoạch 10 năm, 5 năm và hàng năm về hoạt động KH&CN. Đề xuất ký kết hợp đồng KH&CN, hợp đồng chuyên gia nghiên cứu phục vụ cho nhiệm vụ chung của Trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng khoa học để xét duyệt đề cương, đánh giá, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học. Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giữa Nhà trường với đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài; thực hiện các chế độ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên sau khi hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Trường về hoạt động KH&CN; tham mưu cho Lãnh đạo Trường trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ, giảng viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm theo qui định. Quản lý hồ sơ nghiên cứu khoa học, lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên và những lao động hợp đồng trong Trường; báo cáo thống kê hoạt động KH&CN định kỳ theo quy định. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành đề xuất, tư vấn, thực hiện, ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với những đề tài cấp Tỉnh, Bộ, Nhà nước. Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên theo đúng Quy chế hoạt động KH&CN của Trường và văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.