<p>Tham mưu x&acirc;y dựng đề &aacute;n, kế hoạch về hoạt động KH&amp;CN. &ETH;ề xuất quy tr&igrave;nh cho c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n thực hiện nhiệm vụ nghi&ecirc;n cứu khoa học, ứng dụng v&agrave; chuyển giao kết quả nghi&ecirc;n cứu khoa học. X&acirc;y dựng kế hoạch 10 năm, 5 năm v&agrave; h&agrave;ng năm về hoạt động KH&amp;CN. Đề xuất k&yacute; kết hợp đồng KH&amp;CN, hợp đồng chuy&ecirc;n gia nghi&ecirc;n cứu phục vụ cho nhiệm vụ chung của Trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng th&agrave;nh lập c&aacute;c Hội đồng khoa học để x&eacute;t duyệt đề cương, đ&aacute;nh gi&aacute;, nghiệm thu c&aacute;c đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học. Phối hợp với Ph&ograve;ng Kế hoạch T&agrave;i ch&iacute;nh tham mưu c&aacute;c hợp đồng nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ giữa Nh&agrave; trường với đơn vị chủ tr&igrave; v&agrave; chủ nhiệm đề t&agrave;i; thực hiện c&aacute;c chế độ cho c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học. Hướng dẫn v&agrave; kiểm tra c&aacute;c đơn vị thuộc Trường về hoạt động KH&amp;CN; tham mưu cho L&atilde;nh đạo Trường trong việc nhận x&eacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n thực hiện nhiệm vụ nghi&ecirc;n cứu khoa học h&agrave;ng năm theo qui định. Quản l&yacute; hồ sơ nghi&ecirc;n cứu khoa học, l&yacute; lịch khoa học của c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n v&agrave; những lao động hợp đồng trong Trường; b&aacute;o c&aacute;o thống k&ecirc; hoạt động KH&amp;CN định kỳ theo quy định. Phối hợp với c&aacute;c cơ quan, ban ng&agrave;nh đề xuất, tư vấn, thực hiện, ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&amp;CN đối với những đề t&agrave;i cấp Tỉnh, Bộ, Nh&agrave; nước. X&acirc;y dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động nghi&ecirc;n cứu khoa học cho sinh vi&ecirc;n theo đ&uacute;ng Quy chế hoạt động KH&amp;CN của Trường v&agrave; văn bản hướng dẫn của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo.</p>
zbdrariI
1

Ấn ESC để thoát