Nghiên cứu khoa học cấp trường
12/28/2021 1:56:40 PM 3743

Biểu mẫu đề tài KH&CN cấp trường - dành cho Cán bộ, Giảng viên, Học viên, Nghiên cứu sinh

I. Đề xuất đề tài:
Mẫu 1.ĐT - Đề xuất đề tài

II. Hồ sơ thuyết minh đề cương đề tài:
1. Mẫu 2.ĐT - Bìa thuyết minh đề tài
2. Mẫu 3.ĐT - Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài

3. Mẫu 4.ĐT - Thuyết minh đề tài
4. Mẫu 5 - Lý lịch khoa học
5. Mẫu 6.ĐT - Xác nhận phối hợp thực hiện đề tài (nếu có)
6. Mẫu 7.ĐT - Giải trình kinh phí thực hiện đề tài
7. Quyết định thực hiện đề tài (bản chính)

8. Hợp đồng thực hiện đề tài (bản chính)
9. Biên bản thẩm định kinh phí (bản sao)
10. Biên bản xét duyệt đề cương (bản sao).


Ghi chú:
- Hồ sơ được đóng cuốn theo thứ tự nêu trên.
- Khi dự toán kinh phí thực hiện đề tài, chủ nhiệm đề tài cần căn cứ vào quy định của các văn bản sau:

  + Quy định định mức kinh phí cho đề tài NCKH cấp cơ sở (cấp Trường)

  + Quy định định mức xây dựng, phân bố dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

- Hồ sơ xét duyệt đề cương đề tài (gồm các mẫu 2.ĐT, 3.ĐT, 4.ĐT, 5, 6.ĐT). Số bản cần nộp: 06 bản/ đề tài.
- Hồ sơ thẩm định kinh phí thực hiện đề tài sau khi được Hội đồng xét duyệt đề cương thông qua và đã chỉnh sửa (gồm các mẫu 2.ĐT, 3.ĐT, 4.ĐT, 5, 6.ĐT; mẫu 7.ĐT chỉ giải trình và gửi email về phòng Khoa học, không đóng cuốn). Số bản cần nộp: 06 bản/ đề tài.
- Hồ sơ thuyết minh đề cương hoàn chỉnh để lưu và thực hiện (gồm các mục 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10). Số bản cần nộp: 04 bản/ đề tài.

III. Báo cáo giữa kỳ:
1. Mẫu 1
2. Mẫu 2
3. Mẫu 3

IV. Hồ sơ nghiệm thu đề tài:
1. Mẫu 21 - Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt đề tài
2. 
Mẫu 22 - Trang bìa báo cáo tổng kết đề tài
3. 
Mẫu 23 - Trang phụ bìa báo cáo tổng kết đề tài
4. Mẫu 24 - Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Việt
5. Mẫu 25 - Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (nếu có)

Ghi chú:
Hồ sơ được đóng cuốn và nộp về Phòng Khoa học với số lượng như sau:
  + Báo cáo tổng kết: 06 bản/ đề tài.
  + Báo cáo tóm tắt: 06 bản/ đề tài.
  + Bản sao thuyết minh đề cương được duyệt: 06 bản/ đề tài.
  + Các báo cáo chuyên đề (nếu có): 01 bản/ báo cáo.


V. Hồ sơ đăng ký thông tin về nhiệm vụ KH&CN:
Quy trình đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN
Phiêu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước
Phiếu mô tả công nghệ

VI. Hồ sơ khác:
1.
Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện
2. Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề
3. Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng