10/17/2023 2:59:52 PM 290

Sở KH&CN tỉnh Bình Dương thông báo mời tham gia tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ CNKH-PTCN lần 4 năm 2023

Kính gửi:
- Các Tổ chức khoa học và công nghệ;
- Các Viện, Trường Đại học trong và ngoài tỉnh.

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.