Hội thảo “Friedrich Engels - nhà tư tưởng vĩ đại, người cộng sản lỗi lạc”

12/28/2021 1:12:09 PM 389
Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp vĩ đại của Friedrich Engels đối với kho tàng lý luận của nhân loại và phong trào công nhân, cách mạng vô sản thế giới; đồng thời khẳng định sự kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng và nhân dân ta.
Ngày 28/4/2021, trường ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức thành công hội thảo khoa học “Friedrich Engels - nhà tư tưởng vĩ đại, người cộng sản lỗi lạc”. Chủ đề hội thảo đã quy tụ 77 bài tham luận chất lượng của các nhà khoa học, CB-GV, học viên, sinh viên đến từ 19 đơn vị, cơ sở giáo dục trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Ngô Hồng Điệp – Phó hiệu trưởng trường ĐH Thủ Dầu Một nêu bật vai trò to lớn, cũng như tư tưởng uyên bác của Ph. Ăngghen đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nói riêng và tiến trình lịch sử nhân loại nói chung từ giữa thế kỷ XIX đến nay. TS cho biết, cùng với C. Mác, tên tuổi của Ph. Ăngghen đã đi vào lịch sử nhân loại với tư cách là nhà tư tưởng, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, là người chiến sĩ lỗi lạc trên mặt trận đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng nhân loại, giải phóng con người. Từ chủ đề hội thảo, TS Ngô Hồng Điệp tin tưởng, diễn đàn học thuật hôm nay sẽ tiếp tục ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại biểu, nhà khoa học, tác giả tham luận nhằm góp phần khắc họa công lao, tư tưởng của Ph. Ăngghen, chỉ ra sự kế thừa, vận dụng, phát triển của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. “Từ thực tiễn của quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, mỗi chúng ta cũng cần nhận thức rõ các luận điệu, tư tưởng sai trái, phản động để góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ tư tưởng, công lao của Ph. Ăngghen, bảo vệ đường lối cách mạng nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo” – TS Ngô Hồng Điệp nhấn mạnh.

Bàn luận về chủ đề hội thảo, Ban tổ chức hội thảo đã tuyển chọn 06 tham luận trình bày trực tiếp. Cùng với các tác giả tham luận, đại biểu tham dự, nhà khoa học một lần nữa khẳng định sức sống bền vững Lý luận của Ăngghen, tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đúng đắn của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng của Mác cùng với Lý luận của Ăngghen đã, đang và sẽ là ngọn đuốc dẫn đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Đặc biệt, những cống hiến đặc sắc của Ph.Ăngghen về kinh tế, quân sự trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, vận dụng những di sản đặc sắc đó vào chiến lược phát triển đất nước hiện nay.

Đúc kết ý kiến trao đổi tại hội thảo, các đại biểu cũng đồng nhất quan điểm cho rằng, phương pháp luận, phép biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, tư duy biện chứng của Ph.Ăng-ghen nói riêng là một hệ thống tri thức quý báu, đòi hỏi cần tiếp tục được nghiên cứu nghiêm túc để có thêm cơ sở khoa học cho bổ sung, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ hơn lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp vĩ đại của Friedrich Engels đối với kho tàng lý luận của nhân loại và phong trào công nhân, cách mạng vô sản thế giới

TS. Ngô Hồng Điệp – Phó hiệu trưởng trường ĐH Thủ Dầu Một nêu bật vai trò to lớn, cũng như tư tưởng uyên bác của nhà tư tưởng vĩ đại, người cộng sản lỗi lạc - Ph. Ăngghen

n luận về chủ đề hội thảo, đại biểu tham dự, nhà khoa học một lần nữa khẳng định sức sống bền vững Lý luận của Ăngghen, tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đúng đắn của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

ThS. Trần Thị Thủy - GV trường ĐH Thủ Dầu Một trình bày tham luận "Quan điểm của Ph.Ăngghen về xây dựng Đảng cộng sản và ý nghĩa đối với việc xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam"

Đại biểu tham dự cùng chụp hình lưu niệm tại hội thảo
BBT