Nghiệm thu đề tài khoa học Lịch sử tỉnh Bình Dương (Từ khởi thủy đến đầu thế kỷ XXI)

12/28/2021 1:13:32 PM 493
Ngày 04/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Lịch sử tỉnh Bình Dương (Từ khởi thủy đến đầu thế kỷ XXI) do trường ĐH Thủ Dầu Một chủ trì thực hiện.
Tham gia Hội đồng nghiệm thu có GS.TS Võ Văn Sen – Chủ tịch, TS. Lê Hữu Phước – Phản biện, PGS.TS Ngô Minh Oanh – Phản biện, PGS.TS Trần Thị Mai – Thành viên, TS. Nguyễn Việt Long – Thành viên, TS. Lê Hồng Điệp – Thành viên, TS. Trần Thu Vân – Thành viên.

Đề tài là một trong những công trình nghiên cứu trọng điểm thuộc chương trình nghiên cứu về Đông Nam Bộ do PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng trường làm chủ nhiệm. Là công trình nghiên cứu đồ sộ nhất về lịch sử tỉnh Bình Dương từ trước đến nay, bộ Lịch sử tỉnh Bình Dương (gồm 5 tập) phản ánh quá trình hình thành, xây dựng và phát triển vùng đất, con người ở Thủ Dầu Một - Bình Dương, quá trình phát triển và tổ chức quản lý xã hội ở Thủ Dầu Một - Bình Dương, hoạt động của các tầng lớp cư dân, tổ chức chính trị, quần chúng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự, an ninh quốc phòng. Trên cơ sở đó, đúc kết các đặc điểm của tỉnh trong từng thời kỳ lịch sử, khẳng định những thành tựu đạt được và chỉ rõ những hạn chế trong hoạt động quản lý nhà nước cũng như hoạt động của các tầng lớp dân cư trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa.

Cấu trúc của bộ sách Lịch sử tỉnh Bình Dương (Từ khởi thủy đến đầu thế kỷ XXI), gồm 5 tập. Cụ thể, Tập 1: Từ khởi thủy đến giữa thế kỷ XIX; Tập 2: Thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc (1859-1945); Tập 3: Thời kỳ chống Pháp và Mỹ xâm lược (1945-1975); Tập 4: Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-2020); Tập 5: Lịch sử tỉnh Bình Dương (giản lược).

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá đây là công trình công phu, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Hội đồng khẳng định, công tác nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn bộ sách Lịch sử tỉnh Bình Dương (từ khởi thủy đến đầu thế kỷ XXI) là bộ tài liệu góp phần phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa của tỉnh Bình Dương. Bộ sách sẽ được ứng dụng vào việc giảng dạy lịch sử địa phương trong tất cả các cấp học tại tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, bộ sách Lịch sử tỉnh Bình Dương được tiếp cận và trình bày diễn trình lịch sử một cách đầy đủ, toàn diện, khách quan và khoa học, xứng tầm với vị trí là một địa bàn thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nội dung bộ sách sẽ góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh; phục vụ công tác giáo dục truyền thống của các ngành, các cấp.

Kết quả của buổi nghiệm thu, 7/7 thành viên trong Hội đồng thống nhất thông qua. Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng, đồng thời giải trình thêm một số ý kiến để bổ sung, hoàn thiện công trình trong thời gian tới.  
 


Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học “Lịch sử tỉnh Bình Dương – Từ khởi thủy đến đầu thế kỷ XXI) do trường ĐH Thủ Dầu Một là đơn vị chủ trì

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp - Chủ nhiệm đề tài báo cáo thuyết minh kết quả nghiên cứu tại hội đồng

TS. Lê Hữu Phước đóng góp ý kiến giúp Ban chủ nhiệm đề tài hoàn thiện công trình nghiên cứu


Nội dung bộ sách sẽ góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh