Hội thảo khoa học “Mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình lịch sử dân tộc”

12/31/2021 9:15:09 AM 413
Ngày 12/8/2021, trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức thành công hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề “Mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình lịch sử dân tộc”. Hội thảo thu hút sự tham dự của hơn 100 đại biểu, nhà khoa học, giảng viên từ nhiều cơ sở giáo dục đại học, học viện trong cả nước.

Hội thảo quy tụ 30 tham luận của các đại biểu đến từ trường ĐH Thủ Dầu Một, Học viện cán bộ TP.HCM, ĐH Nguyễn Huệ, ĐH Đồng Nai, ĐH Khoa học – ĐH Huế, ĐH Sài Gòn, ĐH Hoa Lư,…

Phát biểu chào mừng hội thảo, TS. Ngô Hồng Điệp đã khẳng định, trải qua 90 năm với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, từ Hội Phản đế đồng minh (1930) - hình thức tổ chức đầu tiên đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận không ngừng lớn mạnh, giương cao ngọn cờ tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Mặt trận đã trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hội thảo hôm nay, một lần nữa làm rõ hơn vị trí, vai trò của “Mặt trận dân tộc thống nhất trong công cuộc kháng chiến giải phóng và thống nhất nước (1945-1975) cũng như trong sự nghiệp đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Triển khai nội dung làm việc, hội thảo đã lắng nghe 06 tham luận trình bày trực tiếp của các tác giả đến từ nhiều điểm cầu, như: ĐH Nguyễn Huệ, ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Nguyễn Huệ, ĐH Hoa Lư. Cụ thể, tham luận “Kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất giai đoạn 1930 – 1945 của ThS. Trần Tuấn Anh  và ThS. Hoàng Mạnh Cường; tham luận “Vận dụng trong cách mạng hiện nay, dưới góc nhìn Đại hội XIII của đảng của TS. Nguyễn Văn Linh; tham luận Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 của ThS. Lương Thị Hải Thảo; tham luận Vai trò của Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” của TS. Phan Thị Hồng Duyên; tham luận Mặt trận Việt Minh - nơi quy tụ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc - nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam” của ThS. Trần Thị Thủy; tham luận Bài học kinh nghiệm phát huy vai trò của Mặt trận dân tộc thống nhất trong xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân của ThS. Phan Thế Sơn và ThS. Nguyễn Văn Giang.

Các tham luận được trình bày cùng các ý kiến thảo luận đã tập trung phân tích, làm rõ bối cảnh ra đời, nhiệm vụ của các tổ chức Mặt trận qua từng giai đoạn cách mạng; làm rõ về vị trí, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn cuả Mặt trận trong hệ thống chính trị, mối quan hệ giữa Mặt trận với Đảng và Nhà nước, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Mặt trận và vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; những đóng góp của đồng chí Tôn Đức Thắng - Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và bài học xây dựng phong cách người cán bộ Mặt trận hiện nay;... Đồng thời, làm rõ thêm những bài học kinh nghiệm đúc rút qua 90 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, nhất là những bài học được rút ra trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Trên cơ sở đó, bổ sung thêm những luận cứ khoa học, góp phần khắc họa vai trò của Mặt trận Dân tộc thống nhất nói chung, Mặt trận Việt Minh nói riêng trong tiến trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.


Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu, nhà khoa học

Kết quả công bố tại hội thảo góp phần bổ sung thêm những luận cứ khoa học, góp phần khắc họa vai trò của Mặt trận Dân tộc thống nhất nói chung, Mặt trận Việt Minh nói riêng trong tiến trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

BBT