5/7/2024 2:24:35 PM 160

Thông báo V/v mời viết bài tham dự hội thảo cấp trường với chủ đề "Đa dạng hóa loại hình đào tạo nhằm tạo nhiều cơ hội cho người học"

Thông tin cơ bản:

- Ngày tổ chức: 10/06/2024.
- Hình thức tổ chức: trực tiếp.
- Địa điểm: Trường Cao đẳng Bình Phước
- Thời gian gửi bài: trước 25/05/2023

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.