9/7/2022 11:38:46 AM 614

Tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc "Khoa học và công nghệ Trái đất, Mỏ, Môi trường phục vụ đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia" (CREATIVE EME 2022)

- Thời gian tổ chức và địa điểm :

  • Thời gian dự kiến : Tháng 12/2022.
  • Địa điểm : Hội trường Ngụy Như Kon Tum, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

- Ngôn ngữ và hình thức tổ chức Hội nghị :

  • Ngôn ngữ : Tiếng việt.
  • Hình thức tổ chức : Trực tiếp và trực tuyến (tùy theo tình hình thực tế).

- Các mốc thời gian quan trọng :

  • Ngày 05/10/2022 : Hạn nộp tóm tắt.
  • Ngày 01/11/2022 : Hạn nộp bài toàn văn.
  • Ngày 15/11/2022 : Thông báo kết quả chấp nhận xuất bản báo cáo toàn văn.
  • Tháng 12/2022 : Tổ chức hội nghị.

- Liên hệ : 

  • PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải, Phó trưởng Ban tổ chức Hội nghị, SĐT : 0982.959.968
  • PGS.TS. Phạm Thị Thúy, Trưởng ban thư ký, SĐT : 0982.888.499; 024.3858.4995, Email : emeconference@hus.edu.vn