Thông báo

CALL FOR PAPER - THƯ MỜI Viết bài Hội thảo khoa học quốc tế: “The International Conference on "Higher Education for Human Resource Requirements and Local Socio-Economic Development —International Experiences and Suggestions for Vietnam” – “Giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực và phát triển kinh tế xã hội địa phương - Thực tiễn các nước và gợi ý cho Việt Nam”

4/25/2024 10:18:29 AM   460
Dear organizations and scientists, The international conference on "Higher education for human resource requirements and local socio-economic development— International experiences and suggestions for Vietnam" is an international scientific forum between scientists, domestic and international experts on higher education development to meet human resource equirements in the 4.0 era, serving the socio-economic development goals of Binh Duong province.

- Thời gian diễn ra hội thảo: 21 -22 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một
- Hình thức tổ chức: trực tiếp.
- Thời gian nhận bài: đến 25/05/2024.
- Địa chỉ nhận bài: hedu.cof@gmail.com

Vui lòng xem chi tiết ở tập tin đính kèm - Please read detailed information in the attached file.